Uslovi kupovine

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće upustvo.
Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u potpunosti.

Uslovi poslovanja

Nepoštovanje ovde definisanih pravila može prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspelu narudžbinu.
Pravilnikom su precizirane i posledice koje u slučaju neizvršenja transakcije ili neuspele narudžbine snose Prodavac i Kupac.
Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i/ili važeće zakonske regulative.
Ovde propisani opšti uslovi poslovanja prodavca, sastavni su deo ugovora o kupoprodaji koji će biti zaključen između prodavca i kupca.
Kupac je u obavezi da se pre svake kupovine upozna sa obaveštenjima koje je prodavac istakao na svoj sajtu, proveri sve informacije vezane za uslove poslovanja, kao i da u svemu poštuje postupak za zaključenje ugovora o kupoprodaji.
Sve porudžbine putem internet prodaje obavezujuće su i za Kupca i Prodavca istovremeno.

Poručivanje

Kupac se obavezuje da ce se tokom naručivanja preko interneta upoznati sa opštim uslovima poslovanja prodavca, obaveštenjima o osnovnim podacima prodavca, sa pravom na jednostrani raskid ovog ugovora i tekstom obrasca koji se popunjava prilikom jednostranog raskida ugovora, sa svim pravima i obavezama kupca što je sve na nadvosmislen i jasan način istaknuto na sajtu prodavca.

Prodavac je u obavezi da kupcu potvrdi porudžbenicu i to u roku od 3 radna dana od trenutka prijema porudžbenice ili da u istom roku obavesti kupca da nije u mogućnosti da mu isporuči poručenu robu. Pr Ukoliko su svi uslovi za kupovinu obezbeđeni, prodavac će poslati potvrdu porudžbine na e-mail adresu koju je kupac naznačio prilikom registracije, time prihvatajući ponudu za zaključenje ugovora. Ugovor se smatra zaključenim tek kada prodavac pošalje e-mail u kome kupca obaveštava o terminu dostave poručenog artikla.

Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da obezbedi poručeni artikal, poslaće e-mail u kome obaveštava kupca da poručeni artikal više nije raspoloživ, te da je porudžbina otkazana. U tom slučaju ugovor neće biti zaključen.

Cene proizvoda su jasno istaknute na sajtu prodavca.

Načini plaćanja

Plaćanje se vrši na sledeća tri načina po izboru kupca i to:

pouzećem – gotovinom, istovremeno sa dostavljanjem robe kupcu;
platnom karticom pre dostavljanja robe kupcu;
uplatom cene proizvoda na tekući račun prodavca preko naloga za uplatu ili naloga za prenos, pre dostavljanja robe kupcu.
Kada se plaćanje robe vrši pouzećem, kupac je u obavezi da poručenu robu plati prodavcu istovremeno sa isporukom naručene robe.

Kada se roba plaća uplatom cene na tekući račun prodavca, kupac je u obavezi da ukupnu cenu poručene robe uplati na tekući račun prodavca u roku od 3 dana od dana potvrđene porudžbenice od strane kupca. U suprotnom prodavac neće imati bilo kakvih obaveza prema kupcu.

Rok za isporuku robe kupcu iznosi 5 radnih dana od dana potvrđene porudžbenice i izvršene uplate cene ukupno poručene robe od strane kupca, osim u slučaju državnih praznika.

Dostava

Roba se kupcu dostavlja putem nezavisne kurirske službe DExpress. Troškovi dostavljanja robe padaju na teret prodavca. Isporuke se obavljaju od 8 do 16 časova, svakim danom sem nedelje, samo na teritoriji Republike Srbije.

Prilikom dostavljanja robe kupcu će biti predat jedan primerak maloprodajnog računa, koji istovremeno predstavlja ugovorni dokument.

Prodavac se obavezuje da će u slučaju teškoća u slanju robe na sve raspoložive načine pokušati da kontaktira Kupca i isporuči kupljenu robu.

Prodavac ne snosi odgovornost za nemogućnost dostavljanja robe kupcu usled okolnosti koji predstavljaju krivicu na strani kupca (nedostupnost kupca, pogrešno uneseni lični podaci kupca u porudžbenici i slično) niti u tom smislu može snositi bilo kakve troškove.

Ukoliko kupac ne preuzme robu u navedenim rokovima, smatraće se da je kupac odustao od ugovora o kupoprodaji i prodavac će biti slobodan da takvom robom raspolaže na način na koji to njem najviše odgovara.

Ukoliko je roba plaćena unapred, a rokovi za njeno lično preuzimanje su istekli, prodavac će biti u obavezi da kupcu vrati iznos isplaćene  kupoprodajne cene umanjen za troskove pokusanog dostavljanja i to u roku od 14 dana o dana kada kupac uputi takav zahtev kupcu.

Zamena

Kupac može zatražiti zamenu u roku od 14 dana od dana prijema robe.U slučaju zamene kupac je u obavezi da robu vrati u originalnoj amabalaži, bez oštećenja i vidljivih tragova korišćenja. U suprotnom prodavac nije u obavezi da obavi zamenu.

Raskid ugovora

Kupac može raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana prijema robe. U slučaju raskida ugovora kupac je u obavezi da to učini na obrascu za raskid ugovora. Obrazac za raskid ugovora dostupan je na sajtu prodavca www.lederpodukt.com i može se preuzeti pismeno popuniti i svojeručno potpisati. Izjava o raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je fizički dostavljena na adresu prodavca i smatra se blagovremenom ako je upućena u roku od 14 dana od dana prijema robe.

U slučaju raskida ugovora kupac je u obavezi da istu robu vrati u originalnoj amabalaži, bez oštećenja i vidljivih znakova da je roba korišćena. U suprotnom prodavac nije u obavezi da kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene. Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.

U slučaju raskida ugovora o kupoprodaji od strane kupca u navedenom roku, prodavac je dužan da kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene u roku od 14 dana od dana prijema jednostrane izjave kupca o raskidu ugovora, pod uslovom da je kupac u navedenom roku vratio robu prodavcu u ispravnom stanju. Ukoliko kupac nije vratio robu prodavcu u navedenom roku, rok za povraćaj primljene kupoprodajne cene se produžuje za vreme dok kupac ne vrati robu prodavcu.

Reklamacija

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarenja svojih prava u slučaju isporučene robe sa nedostatkom ili u slučaju nesaobraznosti isporučene robe.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

ako odgovara opisu koji je dao trgovac, i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja,
ako po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste
Reklamaciju na nesaobraznost ili na određene nedostatke, kupac može izjaviti u roku od 6 meseci od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, isključivo uz originalni račun i uredno popunjen reklamacioni list DOSTUPAN NA NAŠEM SAJTU OVDE.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Prodavac je u obavezi da na izjavljenu reklamaciju kupca, odgovori u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije, uz predlog za način otklanjanja nedostatka ili nesaobraznosti robe, kao i rokom u kome takav nedostatak ili nesaobraznost robe može biti otklonjena, ali svakako ne dužem od 15 dana.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac ima pravo da bira između zahteva za da se nesaobraznost otkloni korekcijom,

zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, kupac može da pismeno zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. U zavisnosti od zahteva kupca, prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umanjenje od strane prodavca, vrati kupcu u roku od 15dana.

Ukoliko kupac odluči da raskine ugovor dužan je da prodavcu vrati predmetnu robu u roku 3 dana od dana izjavljenog raskida ugovora. Ovde ugovoreni rok za povraćaj kupoprodajne cene može biti produžen za vreme koje je kupcu potrebno da vrati predmetnu robu.

Kupac takođe ima pravo na raskid ovog ugovora ukoliko prodavac ne otkloni nesaobraznost prodate robe u utvrđenom roku.

Kupac u svakom slučaju nema pravo na raskid ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

Prodavac garantuje kupcu za zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od kupca, odnosno da isti neće biti upotrebljavani za bilo koju drugu svrhu osim za svrhu realizacije ugovora o kupoprodaji robe.

Prodavac upozorava kupca da svi eventualni sporovi mogu biti rešeni vansudskim putem, dakle sporazumom i u duhu dobre poslovne saradnje, kao u postupku medijacije pred nadležnim sudom.Uz asistenciju registrovane kontrolne kuce ovlascene za kontrolu kvaliteta.

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših usluga podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima korišćenja. Prodavac se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na sajtu prodavca.

Zaštita privatnosti

Prodavac poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca sajta. Podatke iz procesa kupovine, kao i ostale podatke o korisniku, Prodavac neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom. Prodavac se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika sajta, osim u slučaju teškog kršenja pravila sajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Prodavac garantuje kupcu za zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od kupca, odnosno da isti neće biti upotrebljavani za bilo koju drugu svrhu osim za svrhu realizacije ugovora o kupoprodaji robe.